GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní 

a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách 

podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 

Prevádzkovateľ:     Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko, p. o.

Adresa:        Hlavná 1/1, 917 71 Trnava

Štatutár:                    Mgr. Peter Cagala, riaditeľ organizácie

Zodpovedná osoba:    Mgr. Terézia Krupčíková  

e-mail: zodpovedna.osoba@kultura.trnava.sk  


Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:

Adresa:        Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

            Hraničná 12

            820 07 Bratislava 27

IČO:            36064220

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a štvrtok 8:00 – 15:00 +421 2 323 132 20    

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 


1. Zoznam okruhov spracovateľských operácií

2. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

3. Používanie súborov cookies

4. Oboznámenie k spracúvaniu osobných údajov

5. Uplatnenie práv dotknutých osôb

6. Záznamy o spracovateľských činnostiach